KIEROWNIK KATEDRY

Prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk


Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej Anno Domini 1979 specjalności drogowej. Od 1978 r. pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, najpierw jako stażysta, asystent, adiunkt, a od 2013 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 1993 była najpierw kierownikiem Zakładu Budowy Mostów i Kolei, a od 1996 r. kierownikiem Zakładu Dróg i Mostów. Obecnie od 2015 r. jest kierownikiem Katedry Dróg i Mostów. Rozprawę doktorska pt. Wpływ prędkości pociągów na niektóre elementy planu linii kolejowej obroniła w 1984 r. uzyskując stopień naukowy doktora, a w 2005 r. za monografię pt. Naukowe podstawy oceny stanu dwupasowych dróg dwukierunkowych ze względu na ich wartości użytkowe uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2013 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest autorem 5 monografii m.in. współautorem monografii Mosty świata II – wyprawa naukowo-dydaktyczna Chiny 2009 i Droga ekspresowa S3 odcinek Szczecin – Gorzów Wielkopolski oraz licznych artykułów i referatów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Wypromowała już ponad 220 magistrów i inżynierów, z których wielu otrzymało nagrody Ministra Budownictwa lub zwyciężyło w Konkursach na najlepszą pracę dyplomową, organizowanym przez Zachodniopomorski Oddział IIB, WBiA, PZITB oraz SITK.

    PRACOWNICY SAMODZIELNI

dr hab. inż. Paweł Mieczkowski


Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Od 1993 r. pracuje na Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W okresie od 1997 do 2007 r. pracował dodatkowo jako technolog w firmie NCC Industri Polska, a obecnie zajmuje stanowisko Głównego Technologa w firmie Eurovia Polska S.A. W 1999 r. obronił rozprawę doktorską pt. Uzasadnienie wymagań wytrzymałościowych dla betonu asfaltowego na skrzyżowaniach miejskich, której promotorem był prof. dr hab. inż. A. Wasiliew. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Modelowanie procesu wymiany ciepła między gorącą mieszanką mineralno-asfaltową a środowiskiem na etapie zagęszczania. Jest autorem i współautorem 8 monografii oraz wielu artykułów publikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Bierze czynny udział w konferencjach organizowanych w Polsce oraz za granicami kraju. Specjalizuje się w technologii mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonawstwie nawierzchni z uwzględnieniem procesów wymiany ciepła, optymalizacji konstrukcji oraz materiałach wykorzystanych w technologii drogowej.

    ADIUNKCI

dr inż. Jacek Czarnecki


Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej specjalności Drogi, Ulice i Lotniska z 2001 r. Po zakończeniu studiów pracował w Katedrze Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych jako asystent, od 2010 r. pracuje na stanowisku adiunkta. W 2009 r. obronił rozprawę doktorską pt.: „Emisja hałasu na styku opony z powierzchnią warstwy ścieralnej wykonanej z betonu asfaltowego porowatego”. W latach 2005-2008 był kierownikiem grantu nr 4 T07E 004 29 pt. "Emisja hałasu na styku opony z powierzchnią warstwy ścieralnej wykonanej z betonu asfaltowego porowatego". Posiada od 2010 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. Od czasu ukończenia studiów współpracuje z Biurem Inżynierskim „Damart”. W tym czasie jako współprojektant brał udział w projekcie m.in. obwodnicy Nowogardu i ul. Europejskiej w Szczecinie. W ostatnich latach współpracuje również m.in. z firmą PUEE ze Szczecina w zakresie pomiarów i oceny wpływu hałasu komunikacyjnego. Interesuje się projektowaniem wszelkiego rodzaju drogowych układów komunikacyjnych oraz oceną wpływu konstrukcji nawierzchni drogowej na poziom hałasu.
dr inż. Janusz Hołowaty


Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej specjalności budownictwo drogowe z 1980 r. Od 1980 r. pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, najpierw jako asystent i od1996 r. jako adiunkt. Rozprawę doktorską pt. "Wpływy reologiczne w ciągłych wieloprzęsłowych mostach betonowych wykonywanych odcinkami" obronił w 1995 r. w Politechnice Wrocławskiej, uzyskując stopień naukowy doktora.
dr inż. Robert Jurczak

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej specjalności Drogi, Ulice i Lotniska. Od 2005 r. pracuje jako adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Doktor nauk technicznych (2005) na podstawie dysertacji „Badania nad rozszerzeniem skali ocen właściwości technicznych rolowych materiałów hydroizolacyjnych na obiektach inżynierskich” pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Bogusława Stefańczyka. Od 2007 r. jest kierownikiem Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, a od 2011 r. Zastępcą Dyrektora ds. Technologii. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z budownictwem drogowym (materiały i technologie), a naukowo badaniami asfaltów (będących składnikiem mieszanek mineralno-asfaltowych i materiałów izolacyjnych) w aspekcie ich właściwości mikroreologicznych. Jest autorem i współautorem 49 publikacji naukowych w czasopismach branżowych i materiałach konferencyjnych.
dr inż. Stanisław Majer

Absolwent Technikum Budowlanego w Gorzowie Wlkp. i Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1999) Od 1999 zatrudniony na Wydziale budownictwa i architektury PS/ZUT. Rozprawa doktorska obroniona w 2006 r. na macierzystej uczelni pod kierunkiem prof. Bogusława Stefańczyka. Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2009 roku członek SITK RP Odział w Szczecinie. Autor licznych opinii technicznych i ekspertyz związanych z budownictwem drogowym. Obecnie kierownik Laboratorium Drogowego w KDiM.

    ASYSTENCI

mgr inż. Bartosz Budziński


Absolwent specjalności DUL Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z 2014 roku. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym, a jego praca magisterska pt. „Wpływ różnego zagospodarowania terenu w pasie drogowym na hałas drogowy na wybranych miejscach obsługi podróżnych” zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, organizowanym przez Zachodniopomorski Oddział IIB, WBiA, PZITB i SITK O. Szczecin. Główny wykonawca w grancie nr „517-02-022-5398/17”
Autor kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i referatów wygłoszonych na seminariach i konferencjach krajowych.
Zainteresowania zawodowe związane są przede wszystkim z projektowaniem nawierzchni drogowych, a także projektowaniem, utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury rowerowej, prywatnie zapalony rowerzysta.

dr inż. Przemysław Gardas

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie Anno Domini 2009 specjalności drogowej. Od 2009 r. pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na stanowisku asystenta. Prowadzi ćwiczenia projektowe z przedmiotów związanych z projektowaniem dróg, skrzyżowań i inżynierii ruchu. Absolwent Studiów Podyplomowych Inżynieria Ruchu Drogowego ukończonych w Politechnice Krakowskiej w 2013 r. Autor kilkunastu artykułów w renomowanych i recenzowanych czasopismach krajowych. Kierownik grantu nr … " Wpływ warunków ruchu i lokalizacji przystanku autobusowego względem najbliższego skrzyżowania na projektowaną konstrukcję nawierzchni". Obecnie poza pracą naukową na uczelni współpracuje zawodowo z biurem projektowym DIM w Szczecinie. Jest autorem kilkudziesięciu koncepcji oraz projektów związanych z organizacją ruchu drogowego oraz współautorem wielu projektów przebudów dróg krajowych i wojewódzkich. Prezes Studenckiego Koła Naukowego „Profil” podczas trwania całych studiów magisterskich na specjalności DUL. Główny organizator ponad 20 studenckich wycieczek programowych specjalistycznych na studiach magisterskich.
mgr inż. Dominik KacprzakAbsolwent Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie Anno Domini 2013 specjalności drogowej. Od 2012 r. pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, najpierw jako stażysta, a od 2013 r. jako asystent. Prowadzi ćwiczenia projektowe z przedmiotów związanych z projektowaniem i eksploatacją dróg. Praca magisterska pt. "Oszacowanie wpływu zagospodarowania ulicy z wspólnym torowiskiem tramwajowym na poziom hałasu drogowego" zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, organizowanym przez Zachodniopomorski Oddział IIB, WBiA, PZITB. Dwukrotnie przyznano mu Grant Dziekański dla młodych naukowców pt. "Wpływ wzrostu natężenia ruchu drogowego na funkcjonowanie i rozwój istniejących układów komunikacyjnych w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich w wybranych miejscowościach oraz analiza korzyści wynikających z budowy obwodnicy". Autor kilkunastu artykułów w renomowanych i recenzowanych czasopismach krajowych. Dwuletnie doświadczenie zawodowe jako Inżynier budowy w branży drogowej, mostowej i konstrukcyjno-budowlanej. Obecnie poza pracą naukową na uczelni współpracuje zawodowo z WSK Konsorcjum.

POZOSTALI PRACOWNICY

mgr inż. arch. Agata Misztal - Sekretariat KDiM

Absolwentka z 2003 r. Wydziału Architektury Wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej, obecnej Akademii Sztuki w Szczecinie. Przez kilka lat po studiach prowadziła własną działalność projektową. Następnie w ciągu kilku lat pracowała jako wykładowca w Szkole Biznesu Delta oraz w Centrum Nauki i Biznesu Żak w Szczecinie. W ostatnich latach związana była z Biurem Promocji i Organizacji Imprez Klubu Delta, gdzie odpowiedzialna była za prace graficzne. Zajmowała się również organizacją wernisaży, biurem promocji i organizacją imprez. Od 2016 r. zatrudniona na WBiA ZUT w Szczecinie do prowadzenia sekretariatu w Katedrze Dróg i Mostów. Zainteresowania swoje głównie ukierunkowuje na architekturę, psychologię, podróże i muzykę.
Danuta Szynaka - specjalista laborant


Z wykształcenia technik chemik zatrudniona w Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Technologii Chemicznej na stanowisku laboranta od 1976 r. Od roku 1994 zatrudniona została na Wydziale Budownictwa i Architektury w Katedrze Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych. Zatrudnienie w Katedrze Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych na stanowisku starszego technika od roku 1994, od roku 2010 na stanowisku specjalisty. Obecnie zatrudniona na stanowisku specjalisty w Katedrze Dróg i Mostów w Laboratorium Drogowym, wykonując badania związane z gruntami, mieszankami mineralno-asfaltowymi i kruszywami.