Kurs dokształcający: Projektowanie Nawierzchni Drogowych PND


 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizator:

Wydział Budownictwa i Architektury

Adres kursu dokształcającego:

Kurs dokształcający Projektowanie Nawierzchni Drogowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Dróg i Mostów

70-310 Szczecin

al. Piastów 50, pok. 177

Kierownik kursu dokształcającego:

dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, pok. 256,

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Dróg i Mostów

e-mail: Paweł.Mieczkowski@zut.edu.pl

Sekretariat kursu dokształcającego:

Kurs dokształcający Projektowanie Nawierzchni Drogowych PND

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Dróg i Mostów

70-310 Szczecin

al. Piastów 50, pok. 177

mgr Agata Misztal, tel. 91 449 40 36; e-mail: kdim@zut.edu.pl

Adresaci, do których skierowana jest oferta kursu dokształcającego:

Kurs skierowany jest do osób pracujących w branży drogowej, którzy na co dzień spotykają się z problematyką projektowania nawierzchni drogowych, a w szczególności do osób pracujących dla zarządców infrastruktury drogowej, wykonawców i projektantów.

Uczestnikami kursu mogą być zarówno inżynierowie z branży drogowej, jak i technicy drogowi, a także absolwenci studiów podyplomowych o profilu drogowym m.in. Studiów Podyplomowych Inżynieria Drogowa organizowanych od 2010 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Cel kursu dokształcającego:

Celem kursu dokształcających jest przekazanie podstawowych informacji o konstrukcji nawierzchni oraz nabycie przez uczestników umiejętności indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni. Absolwenci kursu będą mogli w sposób racjonalny i świadomy realizować inwestycje drogowe z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań projektowych

Ukończenie kursu w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osobom zajmującym się zawodowo tematyką drogową.

 

Absolwenci kursu dokształcającego uzyskują świadectwo ukończenia kursu dotyczącego projektowania nawierzchni drogowych.

Czas trwania kursu dokształcającego:

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym i trwają wg decyzji podjętej przez większość uczestników kursu 5 zjazdów (tylko w soboty od 8 do 15) lub w układzie: dwa zjazdy dwudniowe w soboty (od 8-17) i w niedziele (od 8 do 13) oraz jeden zjazd w sobotę połączony z zaliczeniem końcowym.

 

Zajęcia przewidziane w ramach kursu dokształcającego odbywać się będą w salach wykładowych WBiA ZUT w Szczecinie al. Piastów 50.

 

Planuje się cykliczny system kursów, tzn. zorganizowanie kilku kursów w ciągu całego roku akademickiego 2018/2019.

 

REKRUTACJA

Warunki rekrutacji:

O przyjęciu na kurs dokształcający decyduje kolejność zgłoszeń.

Biorąc pod uwagę techniczne aspekty projektowania konstrukcji nawierzchni planuje się poprowadzenie zajęć projektowych i laboratoryjnych w małych grupach, co pozwoli przekazać wiedzę dotyczącą projektowania konstrukcji nawierzchni w sposób profesjonalny i zadbać o bliski kontakt prowadzącego zajęcia z każdym uczestnikiem kursu, w trakcie poznawania programów obliczeniowych i wykonywania obliczeń związanych z wymiarowaniem konstrukcji nawierzchni. Małoliczne grupy uczestników pozwolą także prowadzącym na zwrócenie maksymalnej uwagi podczas nauki procedur programu na pojedynczego słuchacza i zapewnią zwiększenie efektów kształcenia.

O przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danej edycji kolejni kandydaci automatycznie są wpisywani na kolejną edycję kursu.

Zasady i tryb naboru:

Podstawą przyjęcia na kurs jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty za kurs.

Przyjęcie na kurs dokształcający następuje w kolejności zgłoszeń.

Limit miejsc:

Maksymalna liczba słuchaczy w jednej edycji kursu wynosi 8.

Warunek przyjęcia:

Na kurs przyjmowane są osoby posiadające minimum wykształcenie średnie, pracujące w drogownictwie i posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera.

1) Kryteria kwalifikacji kandydatów zgodnie z Zarządzeniem nr 95 z dnia 10 czerwca 2009 r. Warunkiem przyjęcia na kurs jest przesłanie na adres organizatora kursu  wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z  dowodem wniesienia opłaty za kurs na konto Uczelni oraz klauzuli RODO

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nr rachunku: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242   z dopiskiem „ ( Imię i Nazwisko). Opłata za kurs projektowania nawierzchni drogowych.”


2)       złożenie (osobiste lub drogą korespondencyjną) w sekretariacie kursu PND następujących dokumentów:

a)       odpisu dyplomu ukończenia szkoły średniej lub dowolnych studiów albo jego kopii uwierzytelnionej w Sekretariacie kursu PND,

b)        uwierzytelnionej w Sekretariacie kursu PND podczas pierwszego zjazdu kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość słuchacza

c)       1 aktualnej fotografii,

d)        potwierdzonego skierowania z zakładu pracy (w przypadku realizacji kursu dokształcającego przez słuchacza na zlecenie podmiotu spoza uczelni),

3) uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego od Komisji Rekrutacyjnej kursu dokształcającego PND.

 

Wszelkich informacji o kursie dokształcającym udziela Sekretariat kursu PND:

mgr Agata Misztal (tel. 91 449 40 36; e-mail: kdim@zut.edu.pl).

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Rekrutacja trwa do dnia 25.11.2018 r.

Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej przewidziane jest na dzień 25 listopada 2018.

 

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną kursu PND słuchacze zostaną powiadomieni przez Sekretariat kursu PND drogą internetową na podane przez kandydatów w zgłoszeniach adresy internetowe.

Koszt uczestnictwa w zajęciach na kursie dokształcającym:

Opłata za kurs dokształcający wynosi: 2900 zł

Opłatę za kurs dokształcający wnosi się w całości przed rozpoczęciem kursu.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia:

rok akademicki 2018/2019: Program kształcenia na kursie dokształcającym PND - pierwsza edycja

Program i plan kursu:

rok akademicki 2018/2019: Merytoryczny program kursu dokształcającego PND (opis przedmiotów) - pierwsza edycja

Terminy zajęć:

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania się odpowiedniej liczby słuchaczy PND.

Wykładowcy i zakres tematyczny:

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Informacja o prowadzących, przedmiotach zawarta jest w Programie kształcenia na kursie dokształcającym PND - pierwsza edycja

Zakres tematyczny kursu obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem nawierzchni drogowych (podatnych i półsztywnych), ich wzmacnianiem z uwzględnieniem obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych. Omówione będą najnowsze metody projektowe wraz z przykładami obliczeniowymi wykonywanymi na ćwiczeniach.

 

Sugerowane jest posiadanie na ćwiczeniach laptopa i umiejętności jego obsługi (głównie programu Excel).

Warunki ukończenia kursu dokształcającego:

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu kursu (na podstawie obecności) oraz zdanie zaliczenia końcowego.

Forma zakończenia kursu dokształcającego oraz zakres zaliczenia końcowego:

Na zakończenie kursu dokształcającego odbywa się zaliczenie końcowe.

Uczestnicy kursu w jego toku wykonują samodzielnie projekt konstrukcji nawierzchni i/lub wzmocnienia istniejącej nawierzchni.

Zaliczenie końcowe polega na przedstawieniu wyników obliczeń projektu konstrukcji i uzasadnieniu przyjętego rozwiązania.

 

Do zaliczenia końcowego dopuszczone są osoby, które mają wszystkie zaliczenia. Zaliczenie końcowe przeprowadza Komisja Egzaminacyjna w składzie: dr hab. inż. P. Mieczkowski, dr inż. S. Majer i dr inż. R. Jurczak.

Ocena końcowa:

Ocena końcowa ukończenia kursu dokształcającego PND jest z oceną z zaliczenia końcowego.

 

LOKALIZACJA

Miejsce:

Zajęcia przewidziane w ramach kursu dokształcającego odbywać się będą w salach wykładowych WBiA ZUT w Szczecinie al. Piastów 50.