Publikacje dr inż. Jacek Czarnecki

  2015

 1. Czarnecki J.: Wpływ warstwy ścieralnej z kostki kamiennej na poziom hałasu, Drogi - Budownictwo Infrastrukturalne, nr 5/2015, s. 38-43.
 2. Czarnecki J.: Problemy związane z wykonywaniem pomiarów hałasu drogowego, Magazyn Autostrady, nr 7/2015, s. 28-31.

 3. 2014

 4. Majer S., Czarnecki J.: Potrzeba weryfikacji sieci dróg wojewódzkich na przykładzie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, Magazyn Autostrady, nr 11-12/2014, s. 61-65

 5. 2013

 6. Majer S., Czarnecki J., Nowy Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Konferencja naukowo - techniczna "Zachodniopomorskie seminarium drogowe" Szczecin 5 grudnia 2013 r., [Dokument elektroniczny] 72 slajdy.

 7. 2011

 8. Sołowczuk A., Czarnecki J., Efektywność akustyczna ekranów umieszczonych na obiektach miejskich, IV Seminarium "Miejskie obiekty mostowe", Poznań-Szczecin-Darłowo 8-9 września 2011, [w]: Oddziały Wielkopolski i Zachodniopomorski Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej 2011, s. 185-198.
 9. Czarnecki J., Stefańczyk B., Ocena badania wpływu nawierzchni dróg na hałas metodą SPB, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2011 r., [Dokument elektroniczny] CD-ROM s. 61-64.
 10. Sołowczuk A., Czarnecki J., Efektywność akustyczna ekranów różnie umocowanych do kap chodnikowych, Mosty 6/2011, s. 60-65.

 11. 2010

 12. Sołowczuk A., Czarnecki J., Ocena poziomu hałasu na górnych przejściach dla zwierząt przy różnym zagospodarowaniu przejścia i otoczenia, Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne, 12/2010, s. 46-55.
 13. Czarnecki J., Poziom hałasu na górnych przejściach dla zwierząt, Konferencja naukowo - techniczna "Zachodniopomorskie realizacje drogowe", SITK O/Szczecin, GDDKiA O/Szczecin, Szczecin 25 - 26 listopada 2010 r., [Dokument elektroniczny] 20 slajdów.

 14. 2009

 15. Czarnecki J., Problemy związane z projektowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych porowatych, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym", Poznań 3-4 września 2009 r., [w]: Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 505-512.

 16. 2008

 17. Czarnecki J., Rafałowski J., Mieszanka mineralno-asfaltowa porowata, Performance, 1/2008, s. 14-15.Czarnecki J., Ocena przydatności asfaltu do cichych nawierzchni asfaltowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1799, Budownictwo, Z. 113, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, s. 345-351.

 18. 2006

 19. Czarnecki J., Kowalów M., Wpływ jakości dokumentacji projektowej na jakość realizacji inwestycji drogowych, I Polski Kongres Drogowy "Lepsze drogi - lepsze życie", Warszawa 4-6 października 2006, [w]: Polski Kongres Drogowy, Warszawa 2006, s. 327-332.
 20. Czarnecki J., Wskaźnik relaksacji naprężeń w projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych porowatych, Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandendenburg, Szczecin 26-27 października 2006, [w]: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006, s. 7-13.

 21. 2005

 22. Czarnecki J., Czynniki wpływające na redukcję hałasu przez beton asfaltowy porowaty, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne Technologie w budownictwie drogowym", Poznań 8-9 września 2005, [w]: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 83-91.

 23. 2004

 24. Czarnecki J., Redukcja hałasu na styku opony z nawierzchnią, 62 научно - методическая и научно - исследовательская конференция МАДИ (ГТУ), Москва 26 января - 06 февраля 2004, [Dokument elektroniczny] 16 slajdów.
 25. Stefańczyk B., Czarnecki J., Porous Asphalt as an Example of Noise Reducing Road Pavement, Transport, ekologija - ustojčivo razvitie: Deseta Naučno-Techničeska Konferencija s mezdunarodno učastie: EKOVarna' 2004, Varna 13-15 Maj 2004, [w]: Techničeski Universitet - Varna, Katedra Transportna Technika i Technologii, Varna 2004, s. 260-268.
 26. Mieczkowski P., Czarnecki J., Cohesion at the mineral-binder interface as a key factor in designing of drainage & noise-suppression mineral-bitumen mixes, Eleventh International Conference on Transport Engineering and Technologies Trans & Motauto'04, Plovdiv 14-17 October 2004, [w]: Vol. 3: Automobile Engineering, Industrial Trucks and Road-Building Techniqne. Automobile Transport, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering of Bułgaria, Plovdiv 2004, s. 97-99.