Historia Katedry Dróg i Mostów


Początki historii (lata powojenne)

Specjalność drogowa na Politechnice Szczecińskiej miała swe początki już w 1947 r. Wówczas to powstały: Katedra Dróg i Ulic, której pierwszym kierownikiem był prof. kontr. mgr inż. Artur Lachowski i Katedra Budowy Mostów, której kierownikiem został prof. kontr. mgr inż. Jan Mikuła, a od 1949 r. prof. kontr. mgr inż. Edward Aksa. Po reorganizacji w 1952 r. powstała Katedra Budowy Dróg i Kolei, której kierownikiem został prof. mgr inż. Włodzimierz Hydzieński. Pracowali w niej m.in. mgr inż. Eugeniusz Buszma, prof. dr inż. Wieńczysław Poniż, mgr inż. Jan Lebieda, prof. mgr inż. Włodzimierz Dziekoński. W 1956 r. Katedra Budowy Dróg i Kolei zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej została zlikwidowana.


Powstanie specjalności budownictwo drogowe (lata 80.)

Ponownie specjalność drogowa na WBiA została powołana w Politechnice Szczecińskiej zgodnie z uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w roku 1969, dotyczącą utworzenia specjalności drogowej. Po opracowaniu szczegółowych programów kształcenia i załatwieniu wymaganych formalności wiosną 1973 r. otwarto specjalność „budownictwo drogowe” z dwoma specjalizacjami: Technologia i Organizacja Budowy Dróg oraz Projektowanie Dróg Żelaznych. Do prowadzenia procesu dydaktycznego nowo powstałej specjalności powołano wówczas trzy zakłady:


  • Zakład Budowy Dróg i Ulic, którego kierownikiem został doc. dr inż. Zygmunt Zieliński,

  • Zakład Budowy Mostów, którego kierownikiem został doc. dr inż. Jerzy Dorobczyński,

  • Zakład Budowy Kolei, którego kierownikiem został dr inż. Albin Witkowski.

W roku 1976 połączono Zakład Budowy Mostów i Zakład Budowy Kolei w jeden Zakład Budowy Mostów i Kolei, którego kierownikiem został doc. dr inż. Jerzy Dorobczyński. W tym czasie zajęcia dydaktyczne na specjalności drogowej prowadzili: doc. dr inż. Z. Zieliński, doc. dr inż. Bogusław Stefańczyk, doc. dr inż. Jerzy Dorobczyński, dr inż. Albin Witkowski, mgr inż. Antoni Gliwiński, mgr inż. Roman Siemczyk, mgr inż. Krystyna Łacińska, mgr inż. Jerzy Burdziński, mgr inż. Wiktor Lipowicz, mgr inż. Szymon Sycz, mgr inż. Tadeusz Patalas, mgr inż. Maria Sadek, mgr inż. Lech Walkowiak. W roku 1979 do Zakładu Budowy Mostów i Kolei przyjęto mgr inż. Alicję Sołowczuk, a rok później mgr. inż. Janusza Hołowatego.


Po zmianach programu kształcenia na początku lat 80. na specjalności „budownictwo drogowe” początkowo prowadzone oddzielne specjalizacje przekształcono w kierunki dyplomowania „Technologia i Organizacja Budowy Dróg” i „Projektowanie Dróg Żelaznych”.


W pierwszym okresie działalności naukowej Zakładu Budowy Dróg i Ulic dominowała problematyka mikro- i nanotechnologii drogowych oraz izolacyjnych mieszanek mineralno-bitumicznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów mikroreologii w funkcji składu chemicznego asfaltów z rafinerii krajowych. Badania naukowe zaowocowały wydaniem dwóch monografii habilitacyjnych, których tematyka naukowa koncentrowała się na analizach wpływu metod kruszenia i przesiewania materiałów skalnych na jakość (kształt ziaren, skład mineralogiczny itp.) i przydatności kruszyw wykorzystywanych do mieszanek mineralno-asfaltowych.


W 1980 r. doc. dr inż. Bogusław Stefańczyk uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego za monografię habilitacyjną pt. „Wpływ dodatków powierzchniowo-aktywnych substancji (PAS) na strukturalno-reologiczne właściwości asfaltów i mieszanin mineralno-asfaltowych wytwarzanych na gorąco”.


W 1982 r. mgr inż. Jerzy Burdziński obronił rozprawę doktorską pt. „Nośność graniczna metalowych prętów ściskanych wstępnie sprężonych”.


W 1984 r. mgr inż. Alicja Sołowczuk obroniła rozprawę doktorską pt. „Wpływ prędkości pociągów na niektóre elementy planu linii kolejowej w warunkach polskich”.


W 1985 r. doc. dr inż. Zygmunt Zieliński uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego za monografię habilitacyjną pt. „Korelacja parametrów technologicznych mechanicznego kruszenia i przesiewania materiałów skalnych stosowanych w budownictwie drogowym”.

Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych (lata 90.)

W 1991 r. dr hab. inż. Bogusław Stefańczyk powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Wówczas również nastąpiło szereg zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału i z dniem 1 października 1991 uchwałą Senatu Politechniki Szczecińskiej powołano Katedrę Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych z trzech zakładów funkcjonujących dotychczas w ramach rozwiązanego Instytutu Inżynierii Lądowej. W ramach reorganizacji w skład nowej katedry weszły trzy zakłady: Zakład Budowy Dróg i Ulic (kierownikiem zakładu został doc. dr hab. inż. Zygmunt Zieliński), Zakład Budowy Mostów i Kolei (kierownikiem zakładu został doc. dr inż. Jerzy Dorobczyński) oraz Zakład Materiałów Budowlanych i Drogowych (kierownikiem zakładu została dr inż. Danuta Mickiewicz). Kierownikiem Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych został prof. nzw. dr hab. inż. Bogusław Stefańczyk.


W ramach programu TEMPUS cykle wykładów prowadzili profesorowie z Wyższej Szkoły Zawodowej z Oldenburga (Niemcy), prof. Peter Krűger z tematyki mostowej ze szczególnym uwzględnieniem estetyki oraz prof. Hans-Jurgen Kummer z inżynierii ruchu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących uspokojenia ruchu.


W roku 1993 nastąpiły kolejne zmiany kadrowe. Do Zakładu Budowy Dróg i Ulic przyjęto mgr. inż. Pawła Mieczkowskiego. W związku ze śmiercią doc. dr hab. inż. Zygmunta Zielińskiego, na kierownika Zakładu Budowy Dróg i Ulic powołano prof. nzw. dr hab. inż. Bogusława Stefańczyka. Natomiast w związku z odejściem na emeryturę doc. dr inż. Jerzego Dorobczyńskiego, na kierownika Zakładu Budowy Mostów i Kolei powołano dr inż. Alicję Sołowczuk. W roku 1994 został zamknięty kierunek dyplomowania „Projektowanie Dróg Żelaznych”, w wyniku zmian Ustawy o szkolnictwie wyższym i część pracowników musiała odejść. Od tego czasu po zmianach procesu kształcenia specjalność „budownictwo drogowe” z dwoma dotychczasowymi kierunkami dyplomowania, przekształcono w specjalność Drogi, Ulice i Lotniska DUL.


W 1995 r. mgr inż. Janusz Hołowaty obronił rozprawę doktorską pt. „Wpływy reologiczne w ciągłych wieloprzęsłowych mostach betonowych wykonywanych odcinkami”.


W roku 1995 zatrudniono prof. dr hab. inż. Aleksandra Wasiliewa, wybitnego specjalistę z zakresu eksploatacji dróg, który pracował w katedrze do 2002 r. W 1996 r. nastąpiła kolejna reorganizacja struktury organizacyjnej katedry. A mianowicie połączono razem dwa zakłady Zakład Budowy Dróg i Ulic oraz Zakład Budowy Mostów i Kolei w jeden Zakład Budowy Dróg i Mostów. Na kierownika zakładu powołano dr inż. Alicję Sołowczuk. W międzyczasie uległ znacznym zmianom skład osobowy zakładu, a mianowicie zatrudniono w: 1992 mgr. inż. Józefa Kraśniańskiego, 1998 r. mgr. inż. Mariusza Mierzwę, 1999 r. mgr. inż. Tomasza Rudnickiego i mgr. inż. S. Majera, 2000 mgr. inż. Jacka Czarneckiego, 2001 mgr. inż. Roberta Jurczaka, 2002 r. dra inż. Jerzego Burdzińskiego.


W 1999 r. mgr inż. Paweł Mieczkowski obronił rozprawę doktorską pt. „Uzasadnienie wymagań wytrzymałościowych dla betonu asfaltowego na skrzyżowaniach miejskich”.


Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych (2005-2015)

W związku z odejściem na emeryturę prof. dr hab. inż. Bogusława Stefańczyka z końcem 2004 r. obowiązki kierownika Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych objęła 1 stycznia 2005 r. dr hab. inż. Halina Garbalińska, która dotychczas była pracownikiem Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu. Po zmianie kierownika katedry zmieniono także nazwę jednego z zakładów, a mianowicie zmieniono nazwę Zakładu Budowy Dróg i Mostów na Zakład Dróg i Mostów.


Ważnym impulsem w rozwoju kadry naukowej w Zakładzie Dróg i Mostów było otwarcie Studium Doktoranckiego na Wydziale Mechanicznym, w którym zgodnie z umową uczelnianą w latach 2000-2007 mogło uczestniczyć kilkoro asystentów zakładu. Zakończenie Studium Doktoranckiego obronami rozpraw doktorskich zaowocowało rozszerzeniem i pogłębieniem kilku ważnych w budownictwie drogowym problemów naukowo-technicznych, a mianowicie:


  • Rozszerzono o mikroreologiczne badania oceny jakościowe pap izolacyjnych stosowanych w nawierzchniach mostowych (rozprawa doktorska dr inż. Roberta Jurczaka pt. „Badania nad rozszerzeniem skali ocen właściwości technicznych rolowych materiałów hydroizolacyjnych na obiektach inżynierskich”, zakończona w 2005 r.).

  • Zidentyfikowano minerały ilaste głównie odpowiedzialne za nadmierną plastyczność (granice Atterberga) gruntów spoistych, rzutujących negatywnie na ich przydatność do budownictwa drogowego (rozprawa doktorska dr inż. Stanisława Majera pt. „Określenie efektywności metod badania przydatności gruntów spoistych w budownictwie drogowym, uwzględniających czynniki strukturalne i właściwości funkcjonalne”, zakończona w 2006 r.).

  • Wykazano, że nie tylko przestrzeń wolna MMA w warstwie ścieralnej, ale również konsystencja i skład chemiczno-grupowy asfaltu mają wpływ na tłumienie hałasu drogowego (rozprawa doktorska dr inż. Jacka Czarneckiego pt. „Emisja hałasu na styku opony z powierzchnią warstwy ścieralnej wykonanej z betonu asfaltowego porowatego”, zakończona w 2009 r.). Ponadto w ramach rozprawy ustalono, że intensywność hałasu drogowego ściśle wiąże się z wartością pracy odkształcenia sprężystego i plastycznego asfaltu użytego w postaci lepiszcza w drogowej mieszance mineralno-asfaltowej.

W roku 2005 r. mgr inż. Tomasz Rudnicki obronił rozprawę doktorską pt. „Nowa metoda projektowania i oceny reologicznej samozagęszczalnego betonu cementowego”. W 2010 r. mgr inż. Jarosław Połczyński obronił rozprawę doktorską pt. „Doświadczalne i teoretyczne badania pola temperatur w nawierzchni konstrukcji drogowej”.


W roku 2005 dr inż. Alicja Sołowczuk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego za monografię habilitacyjną pt. „Naukowe podstawy oceny stanu dwupasowych dróg dwukierunkowych ze względu na ich wartości użytkowe”.


W roku 2013 mgr inż. Przemysław Gardas otworzył przewód doktorski pod roboczym tytułem ”Wpływ lokalizacji przystanku autobusowego oraz warunków ruchu na długość wzmocnienia konstrukcji nawierzchni”, a dr hab. inż. Alicja Sołowczuk powołana została na stanowisko profesora nadzwyczajnego.W latach 2011-2013 w zakładzie zatrudniono trzech absolwentów ZUT w Szczecinie. W 2011 r. zatrudniono mgr. inż. Adama Czuchnickiego, w 2012 r. mgr. inż. Dominika Kacprzaka i w 2013 r. mgr. inż. Bartosza Budzińskiego.


W roku 2014 dr inż. Paweł Mieczkowski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego za monografię habilitacyjną pt. „Modelowanie procesu wymiany ciepła między gorącą mieszanką mineralno-asfaltową a środowiskiem na etapie zagęszczenia”.


Katedra Dróg i Mostów

Z dniem 1 października 2015 r. uchwałą Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powołano na Wydziale Budownictwa i Architektury Katedrę Dróg i Mostów, wydzielając odrębną jednostkę administracyjną z byłej Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych.


Kierownikiem katedry została prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk.

W dniu powołania Katedry Dróg i Mostów w katedrze zatrudnieni byli: pracownicy samodzielni: prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk oraz dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, 4 adiunktów: dr inż. Jacek Czarnecki, dr inż. Janusz Hołowaty, dr inż. Robert Jurczak oraz dr inż. Stanisław Majer, a także czterech asystentów: mgr inż Adam Czuchnicki, mgr inż. Bartosz Budziński, mgr inż. Przemysław Gardas oraz mgr inż. Dominik Kacprzak.


Obsługę techniczną Katedry i Laboratorium Drogowego stanowią: Danuta Szynaka oraz Edward Nowacki.